Leder

Rogaland har de siste årene hatt sterk vekst som følge av stadig tiltakende etterspørsel fra norsk sokkel. Økt aktivitetsnivå i oljerelaterte bedrifter har medført økning i sysselsetting og investeringer, som i sin tur øker etterspørselen etter varer og tjenester fra andre næringer. 

Les mer

Konjunkturbarometeret i stikkord

Barometeret kort fortalt:

Les mer

Omfattende bedriftsundersøkelse og registeranalyse som grunnlag for barometeret

En omfattende bedriftsundersøkelse ble gjennomført i juni.

Les mer

Utvikling i norsk og internasjonal økonomi

Det går framover i verdens største økonomier, men i et svært forsiktig tempo. Mens USA nesten er tilbake til trendvekst i BNP som før finanskrisen, ser vi i figuren nedenfor at Euroområdet fortsatt har en lengre vei å gå. Det går imidlertid i riktig retning, noe som er positivt for Norge med tanke på eksport av både tradisjonelle varer og råvarer. 

Les mer

Noe lavere etterspørsel fra norsk sokkel

SSBs siste investeringstelling for norsk sokkel indikerer fall i investeringene i 2015. Flere eksperter har påpekt at maitallene ikke er fasiten for året. Den store jokeren er når arbeidet med Johan Sverdrup vil ta til. Figuren viser at reduksjonen rammer de forskjellige etterspørselskomponentene ulikt:

Les mer

Sysselsettingsutvikling i petroleumrelaterte virksomheter i rogaland

Vi skal her se på utviklingen i sysselsettingen i alle virksomheter i Rogaland – uavhengig av næring - som leverer varer/tjenester spesialtilpasset petroleums-virksomhetens behov. Vi tar ikke med leverandører av hotell, transport, revisjon, IT og andre typiske generiske tjenester.

Les mer

Fortsatt bra arbeidsmarked i Rogaland

Det siste året har arbeidsledigheten i Rogaland økt med 12 %. Ledigheten er høyest på Haugalandet. Rogaland har fortsatt landets laveste arbeidsledighet.

Les mer

Overordnet analyse av utviklingen i økonomien i Rogaland

Aktiviteten flater ut på et høyt nivå. Stabil og variert etterspørsel, men tiltakende konkurranse fra utlandet.

Les mer

Næringsanalyser

I seksjonen om sysselsetting i petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland så vi på utviklingen på tvers av næringer. Her inkluderte vi virksomheter med petroleumsrelatert aktivitet fra Bygg og anlegg, Industri, Varehandel, Tjenesteyting og til og med Helse, utdanning og offentlig administrasjon.  

Les mer

Leder

Rogaland har de siste årene hatt sterk vekst som følge av stadig tiltakende etterspørsel fra norsk sokkel. Økt aktivitetsnivå i oljerelaterte bedrifter har medført økning i sysselsetting og investeringer, som i sin tur øker etterspørselen etter varer og tjenester fra andre næringer. 

Les mer